Pabalsts veselības aprūpei
Izvēlētā organizācija: NĪCAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:                                              
1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss:                                                                                      1.1. līdz 100,00 euro;                                                                                
1.2. papildus 1.1. punktā noteiktajai summai – 15,00 euro par katru aizgādībā vai aprūpē esošu nepilngadīgo bērnu;                    
2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss līdz 90,00 euro.                                            
* Pabalstu var saņemt pa daļām, kalendārā gada ietvaros.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Nīcas  novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Nīcas novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, pakalpojums tiek piešķirts lēmumā minētajā termiņā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1