Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
SIVA par valsts budžeta līdzekļiem personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti nodrošina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus jaunas profesijas vai savu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei pielāgotā vidē  cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot arī ērtu pārvietošanos ratiņkrēslā.
SIVA Eiropas Sociālā fonda projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 ietvaros nodrošina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) vai garīga rakstura traucējumiem.
Profesionālā rehabilitācija ietver:
1) profesionālās piemērotības noteikšanu (līdz 10 dienām),
2) profesionālās kvalifikācijas iegūšanu kādā no izglītības vai studiju programmām SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā,
3) individuālo sociālo rehabilitāciju, atbilstoši ārsta ieteikumam,
4) darbā iekārtošanās atbalsts pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā atsevišķu pakalpojumu vai kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt personas darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte, prognozējamā invaliditāte vai garīga rakstura traucējumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Termiņš:
8 (10 kalendārās dienas).
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Direktora lēmumu par aģentūras amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.11.08.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA