Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties īslaicīgās programmās profesionālajai pilnveidei un tālākizglītībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var saņemt personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes noteikšanu ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību.
Termiņš:
Pakalpojuma ilgums ir atkarīgs no klientu individuālajām spējām, izglītības jomas, kā arī iegūstamās izglītības un kvalifikācijas līmeņa. Pakalpojumu var saņemt pēc Profesionālās piemērotības noteikšanas, kas ilgst līdz 10 kalendārajām dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Direktora lēmumu par aģentūras amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var apstrīdēt Labklājības ministrijā un LR tiesā.
Atgādinājums
1) Pakalpojuma pieprasīšanai klātienē obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte; 2) Ģimenes ārsta izraksts nedrīkst būt vecāks par 1 mēnesi (uz iesniegšanas brīdi); 3) Iesniedzot dokumentu kopijas, obligāti jāuzrāda dokumentu oriģināli.
Brīdinājums
1) Ja iesniegums būs anonīms, tas netiks izskatīts; 2) Ja iesniegtie dokumenti neatbilst 2017.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 94 prasībām, tad pakalpojums tiek atteikts.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.09.13.