Licences saņemšana darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ja Jūs kā komersants vēlaties sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus,  nepieciešams saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” 2.punktu, Komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci. Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus.
Lai saņemtu licenci, komersantam jāatbilst šādām prasībām:
• ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
• komersants ir reģistrējis personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību (norīkojis un Datu valsts inspekcijā reģistrējis personas datu aizsardzības speciālistu vai reģistrējis personas datu apstrādi);
• komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
• pēdējā gada laikā komersanta darbībā nav konstatēti  administratīvie pārkāpumi darba tiesību, darba aizsardzības, patērētāju tiesību aizsardzības un negodīgas komercprakses jomā;
• nav pasludināta komersanta maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
• komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav sodīti par Krimināllikumā paredzētu tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret personas dzīvību, veselību, pamattiesībām un pamatbrīvībām, brīvību, godu un cieņu, tikumību un dzimumneaizskaramību, īpašumu un noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai sodāmība par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir noņemta vai dzēsta.
Lai saņemtu licenci, komersantam pa pastu, elektroniski ar drošu e - parakstu parakstītu vai personīgi jāiesniedz Aģentūrā šādi...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants - komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Samaksāt valsts nodevu par licences saņemšanu.
2. Iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus;
3.Ja tiek konstatētas nepilnības, novērst tās saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras noradījumiem;
4. 30 darbdienu laikā pēc lēmuma par licences izsniegšanu saņemšanas, izņemt licenci.
Jāiesniedz:
1. Iesniegums;
2. Pretendenta un klienta parauglīgums;
3. Pretendenta un darba devēja parauglīgums par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, ja darbiekārtošanas pakalpojums saistīts ar tiešu klienta iekārtošanu darbā pie darba devēja;
4. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtība, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu pretendentam ar klientu nav paredzēts slēgt;
5. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā ārvalstī, ja pretendents vēlas nodarboties ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ārvalstī;
6. sadarbības līguma ar ārvalsts partneri kopija, ja ārvalsts normatīvie akti nenosaka īpašu kārtību vai atļauju iegūšanu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...