Licences saņemšana darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ja Jūs kā komersants vēlaties sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus,  nepieciešams saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” 2.punktu, Komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci. Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus.
Lai saņemtu licenci, komersantam jāatbilst šādām prasībām:
• ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
• komersants ir reģistrējis personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību (norīkojis un Datu valsts inspekcijā reģistrējis personas datu aizsardzības speciālistu vai reģistrējis personas datu apstrādi);
• komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
• pēdējā gada laikā komersanta darbībā nav konstatēti  administratīvie pārkāpumi darba tiesību, darba aizsardzības, patērētāju tiesību aizsardzības un negodīgas komercprakses jomā;
• nav pasludināta komersanta maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
• komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav sodīti par Krimināllikumā paredzētu tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret personas dzīvību, veselību, pamattiesībām un pamatbrīvībām, brīvību, godu un cieņu, tikumību un dzimumneaizskaramību, īpašumu un noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai sodāmība par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir noņemta vai dzēsta.
Lai saņemtu licenci, komersantam pa pastu, elektroniski ar drošu e - parakstu parakstītu vai personīgi jāiesniedz Aģentūrā šādi...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants - komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1