Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” mērķis ir atbalstīt darba devējus, kuri nodarbina gados vecākas personas.

NVA nodrošina darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu pie darba devēja, piesaistot speciālistu komandu, kurā ir darba aizsardzības speciālists, ergoterapeits, arodslimību un arodveselības ārsts un personāla vadības speciālists. Speciālisti sagatavo uzņēmumam vai iestādei novecošanās pārvaldības plānu, kurā ir:
• iekļautas rekomendācijas par uzņēmuma vai iestādes personālvadības politikas attīstību, darba vides pielāgošanu un citiem jautājumiem, lai uzlabotu gados vecāko nodarbināto situāciju;
• noteikti atbalsta pasākumi nodarbinātajiem vecumā virs 50 gadiem.

Atbalsta pasākumos var saņemt tie darbinieki, kuri atbilst vismaz vienam no kritērijiem:
• obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem), vai personai konstatēta saslimšana ar arodslimību, vai, veicot darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, ir konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes, kas iepriekš obligātajā veselības pārbaudē netika konstatētas;
• personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni vai arī personai ir augstākā izglītība, bet tā ir nodarbināta mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
• personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros;
• persona nodarbinātu nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80 procentiem no valstī noteiktās minimālās...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Darba devēji (komersanti un valsts vai pašvaldības institūcijas), kuri nodarbina darbiniekus vecumā virs 50 gadiem.
Termiņš:
NVA pēc pieteikšanās perioda noslēguma, veic pieteikumu izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu - par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Darba devējs aizpilda pieteikumu un iesniedz to NVA klātienē, pa pastu vai nosūta elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.  Informācija par Pasākumu pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=622
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts nva@nva.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nodarbinātības valsts aģentūra  izvērtē darba devēja iesniegto pieteikumu un pieņem lēmumu atbalstīti vai noraidīt dalību darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumā.  Ja dalība tiek atbalstīta, tad NVA slēdz līgumu ar darba devēju par pakalpojuma saņemšanu. Savukārt darba devējs nodrošina savu darbinieku līdzdalību izvērtējumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts nva@nva.gov.lv