Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” mērķis ir atbalstīt darba devējus, kuri nodarbina gados vecākas personas.

NVA nodrošina darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu pie darba devēja, piesaistot speciālistu komandu, kurā ir darba aizsardzības speciālists, ergoterapeits, arodslimību un arodveselības ārsts un personāla vadības speciālists. Speciālisti sagatavo uzņēmumam vai iestādei novecošanās pārvaldības plānu, kurā ir:
• iekļautas rekomendācijas par uzņēmuma vai iestādes personālvadības politikas attīstību, darba vides pielāgošanu un citiem jautājumiem, lai uzlabotu gados vecāko nodarbināto situāciju;
• noteikti atbalsta pasākumi nodarbinātajiem vecumā virs 50 gadiem.

Atbalsta pasākumos var saņemt tie darbinieki, kuri atbilst vismaz vienam no kritērijiem:
• obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem), vai personai konstatēta saslimšana ar arodslimību, vai, veicot darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, ir konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes, kas iepriekš obligātajā veselības pārbaudē netika konstatētas;
• personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni vai arī personai ir augstākā izglītība, bet tā ir nodarbināta mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
• personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros;
• persona nodarbinātu nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80 procentiem no valstī noteiktās minimālās...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Darba devēji (komersanti un valsts vai pašvaldības institūcijas), kuri nodarbina darbiniekus vecumā virs 50 gadiem.
Termiņš:
NVA pēc pieteikšanās perioda noslēguma, veic pieteikumu izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu - par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Nodarbinātības valsts aģentūras direktoram (Rīga, K.Valdemāra iela 38 k-1, LV-1010).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.29.