Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Atbalsta pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
- jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi;
- būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);
- būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
- būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Kārta atvērta 07.11.2017.-07.12.2017.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Ēkas energoaudita pārskats
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Projekta iesnieguma finanšu plāna veidlapa iesniegšanai EPS
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA