Eiropas Savienības un valsts platību maksājumi (Tiešie maksājumi)
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Par pieteikšanos Eiropas Savienības un valsts platību maksājumiem (Tiešajiem maksājumiem) detalizētāka informācija:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
un
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/
Platību pieteikumu iesniegšanu 2020. gadā Lauku atbalsta dienests uzsāks no 8.aprīļa.

Tiešā atbalsta shēmu ietvaros lauksaimnieks var pieteikties sekojošiem tiešajiem maksājumiem:
1. Vienotais platības maksājums;
2. Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (zaļināšanas maksājums);
3. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums;
4. Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem;
5. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm;
6. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām;
7. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem;
8. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām;
9. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem;
10. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem;
11. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem;
12. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām;
13. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu;
14. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem;
15. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi;
16. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem;
17. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām.

Lauku attīstības pasākumu ietvarā lauksaimniekam ir iespēja pieteikt savas saimniecības platības atbalsta maksājumiem četros pasākumos, kuros ir vairākas aktivitātes:
1. Pasākums „Agrovide un klimats” ietver aktivitātes:
1.1. „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”;
1.2. „Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā”;
1.3. „Rugāju lauks ziemas periodā”;
1.4. "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei"
2. Pasākums „Bioloģiskā lauksaimniecība”...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Par termiņiem un iesniegšanu interesēties: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informatīvs dokuments
Hipersaite
Lauku bloku karte
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1