Eiropas Savienības un valsts platību maksājumi (Tiešie maksājumi)
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Par pieteikšanos Eiropas Savienības un valsts platību maksājumiem (Tiešajiem maksājumiem) detalizētāka informācija:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
un
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/
Platību pieteikumu iesniegšanu 2020. gadā Lauku atbalsta dienests uzsāks no 8.aprīļa.

Tiešā atbalsta shēmu ietvaros lauksaimnieks var pieteikties sekojošiem tiešajiem maksājumiem:
1. Vienotais platības maksājums;
2. Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (zaļināšanas maksājums);
3. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums;
4. Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem;
5. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm;
6. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām;
7. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem;
8. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām;
9. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem;
10. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem;
11. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem;
12. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām;
13. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu;
14. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem;
15. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi;
16. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem;
17. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām.

Lauku attīstības pasākumu ietvarā lauksaimniekam ir iespēja pieteikt savas saimniecības platības atbalsta maksājumiem četros pasākumos, kuros ir vairākas aktivitātes:
1. Pasākums „Agrovide un klimats” ietver aktivitātes:
1.1. „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”;
1.2. „Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā”;
1.3. „Rugāju lauks ziemas periodā”;
1.4. "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei"
2. Pasākums „Bioloģiskā lauksaimniecība”...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Par termiņiem un iesniegšanu interesēties: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Ja Vienotais iesniegums tiks iesniegts pēc 22.maija, bet ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam, tad atbalsta apjomam tiek piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Lauku atbalsta dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.08.