ES un valsts platību maksājumi (Tiešie maksājumi)
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Vienotais platības maksājums (VPM)  ir maksājums tieši lauksaimniekam, ko var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ), kurā tiek audzēta kāda no atbalsttiesīgajām lauksaimniecības kultūram, ja zeme ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, kā arī:
- tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, bet katra lauka (vienlaidu zemesgabals, kurā audzē vienu lauksaimniecības kultūru) platība ir vismaz 0,3 ha;
- tā ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) uz 15.06.2017.

• ES tiešie maksājumi:
1. Vienotais platības maksājums;
2. Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (zaļināšanas maksājums);
3. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums;
4. Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem;
5. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm;
6. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām;
7. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem;
8. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām;
9. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem;
10. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem;
11. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem;
12. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām;
13. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu;
14. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem;
15. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi;
16. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem;
17. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām.
• Savukārt lauku attīstības pasākumu ietvarā lauksaimniekam ir iespēja pieteikt savas saimniecības platības atbalsta maksājumiem četros pasākumos, kuros ir vairākas aktivitātes:
1. „ Agrovide un klimats”, kas ietver aktivitātes:
1.1. „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”;
1.2. „Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā”;
1.3. „Rugāju lauks ziemas periodā”;
1.4. "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei"
2....
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Iesnieguma iesniegšana 11.04.2017.-22.05.2017.
Ja Vienotais iesniegums tiks iesniegts pēc 22.maija, bet ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam, tad atbalsta apjomam tiek piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.01.25.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA