Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Kompensācijas piešķiršana un izmaksa par saimnieciskās darbības ierobežojumiem pašvaldības izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un applūstošajās zonās, kur zemei konstatēts auglīgās zemes noskalojums vai erozija, sedzot zemes īpašnieka neiegūto mantisko labumu, kuru zemes īpašnieks nevar iegūt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Kompensācija tiek piešķirta par īpašumu, kas atrodas Krustpils novada administratīvajā teritorijā un īpašnieka dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 10 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu par atteikumu kompensācijas piešķiršanai var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma uzdevums:
Cits
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Krustpils novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Jēkabpils, Rīgas iela 150a, LV-5202
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.20.