Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikšana par nekustamo īpašumu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Likuma 'Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 29. pants pirmā daļa nosaka, ka Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem.
Pakalpojuma būtība noteikt vai iesniedzējam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar šo likumu.
Slēdzienu Mājokiļu un vides departaments nosūta Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldei lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kurai īpašumā ir zeme, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā - dabas liegumā vai dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem nākošajam gadam iesniedzams līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieteikums nekustamā nodokļa atlaides saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1