Informācijas saņemšana zemes kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai sastāv no teksta datiem PDF formātā un telpiskiem datiem (Kadastra kartes) vektordatu formātā, kurus pieprasa un saņem Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālists portālā var pieprasīt un saņemt:
- kadastra teksta un telpiskos datus;
- arhīva dokumentus;
- kadastra apzīmējumus;
- pirmsreģistrētas būves kadastra apzīmējumus;
- iepriekš veiktās ZKU vektordatus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kopā ar ierosinātāja iesniegumu zemes vienības datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz un saņem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs.
Termiņš:
Nekavējoties tiešsaistē vai 5 darba dienas
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 1993.04.05.)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 2006.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1019; 2012.01.27.)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 2012.05.03.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.10.20.