Atlīdzība par adopciju
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Atlīdzību piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos. Atlīdzību par bērna adopciju izmaksā par katru bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē (ārpusģimenes aprūpes iestādē, audžuģimenē, aizbildnībā). Atlīdzība netiek piešķirta, ja adoptēts otra laulātā bērns. Tiesības saņemt atlīdzību par bērna adopciju ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/atlidziba-par-berna-adopciju
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
IESNIEGUMS ATLĪDZĪBAS PAR ADOPCIJU PIEŠĶIRŠANAI
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1