Asenizatoru reģistrēšana asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Asenizators griežas ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai e-pastu.  Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora reģistrēšanu asenizatoru reģistrā un ievieto asenizatoru  Mājokļu un vides departamenta mājas lapā sadaļā 'Asenizatori'.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas ieraksta dzēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Departamenta direktoram, savukārt Departamenta direktora  pieņemto lēmumu  var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
nav
Brīdinājums
Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomu, kravas komercpārvadājumu/kravas pašpārvadājumu jomu, profesionālās darbības sfēru, vides aizsardzības jomu, finanšu saistību izpildi, tostarp asenizatoram Lat...
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.23.