Inženierbūves reģistrācija/aktualizācija no izpildmērījumu plāna
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD) inženierbūves reģistrāciju Kadastrā no izpilmērījumu plāna veic, ja:
– inženierbūve ir pieņemta ekspluatācijā;
– VZD iesniegts iesniegums un atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavots izpildmērījumu plāns un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma ietvaros inženierbūvei kadastrālās uzmērīšanas lietu nesagatavo, bet pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz “Kadastra informāciju par būvi” vai “Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis/Par pakalpojumu" norādītā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 1993.04.05.)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 2006.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Valsts zemes dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 971; 2011.12.24.)
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 48; 2012.01.26.)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 2012.05.03.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 633; 2014.10.25.)
Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 661; 2015.12.05.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 253; 2017.06.06.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.23.