Līdzfinansējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai
Izvēlētā organizācija: Ludzas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamā īapšuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegumus par  līdzfinansējuma piešķiršanu izskata Ludzas novada būvvalde izskata viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, nepieciešamības gadījumā pieprasot pretendentam precizējumus vai papildinājumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Līdzfinansējumu nekustamā īapšuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Ludzas novada teritorijā esošam īpašumam.

Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī gadījumos, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Ja saimnieciskā darbība tiek veikta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, attiecīgā īpašuma īpašnieks sedz no privātiem līdzekļiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Būvniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ludzas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.07.