Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu saņemšana un grafiskās daļas saskaņojuma saņemšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dabas aizsardzības pārvaldes izsniedz zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus, ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija, izņemot dabas pieminekļus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonu, biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un aizsargājamo ainavu apvidu, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās, kā arī saskaņo zemes ierīcības projekta grafisko daļu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vai to pilnvarotie pārstāvji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija