Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju atlasīt Kadastrā reģistrētos objektus (zemes vienības, zemes vienību daļas, būves vai telpu grupas) pēc iepriekš noteiktiem parametriem:
–  zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir/nav apbūvēta;
–  zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
–  būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
–  telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, zemākā piesaistes stāva, telpu skaita telpu grupā.

Zemes vienības, būves vai zemes vienības daļas var atlasīt, norādot vienu vai vairākus atlases parametrus un iezīmējot interesējošo apgabalu kartē vai iezīmējot kartē konkrētu administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu). Neatzīmējot apgabalu vai administratīvo vienību kartē, datu atlase tiks veikta starp visiem kadastra objektiem Latvijas teritorijā. Datu atlase ir iespējama arī telpu grupām.  

Atlasītos kadastra objektus var pārlūkot kartē (izņemot telpu grupas), kā arī saņemt kadastra teksta pamatdatus par tiem.  

Vienā meklēšanas reizē sistēma var atlasīt ne vairāk kā 500 objektus. Ja, veicot datu atlasi, ir atlasīti 500 objekti un konstatēts, ka nav atlasīti visi objekti iezīmētajā apgabalā, kuri atbilst izvēlētajiem parametriem, tad datu atlasei norāda mazāku apgabalu kartē vai precizē meklēšanas parametrus.

Pakalpojuma ietvaros ir pieejami VZD telpiskie dati:  
–  Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
–  Adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas)
–  Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (apstiprinātās vērtību zonas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Juridiskas personas pārstāvim, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, pakalpojums pieejams, ja ir izveidots portāla kadastrs.lv konts. Juridiskas personas konta izveidei, iesniedz pieprasījumu VZD (sk. pakalpojumu „Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei").
Normatīvie akti
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 698; 2015.12.11.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS ZEMES DIENESTS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.01.09.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA