Ģeotelpiskie pamatdati – WMS servisa abonēšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
WMS serviss (Web Map Service)  nodrošina iespēju abonēt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) sagatavoto un uzkrāto ģeotēlpisko pamatdatu informāciju: dažādu ciklu un krāsu spektru ortofotokartes; dažādi augstuma un reljefa modeļi; topogrāfiskās kartes M 1:10 000; topogrāfiskie plāni M 1:2000. Abonējot WMS pakalpojumu abonents papildus bezmaksas saņem Latvijas pārskata kartes mērogā 1:1 000 000, 1:500 000, 1:250 000.
WMS servisa abonēšana pieejama visai Latvijas teritorijai, atbilstoši datu pieejamībai.
Datu lietotājam ir jānodrošina atsauce uz datu iegūšanas avotu un autortiesību zīmes atveidošana šādā formā:  “Ģeotelpisko datu kopas nosaukums © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, pirmpublicējuma gads”.
WMS servisa abonēšana ir maksas pakalpojums, kura cena sastāv no abonēšanas maksas par tīmekļa pakalpi un izvēlētās ģeotēlpisko pamatdatu kopas.

Cenrādi var skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/292468-latvijas-geotelpiskas-informacijas-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis-un-ta-piemerosanas-kartiba

WMS ir pieslēdzams kā fona karte profesionālajām ĢIS un CAD programmatūrām - ESRI ArcGIS, Bentley Map, MicroStation v8i, Intergraph Geomedia, MapInfo un citām, tāpat tas ir izmantojams arī ar atvērtā koda bezmaksas programmām QGIS, GRASS GIS, ProGIS, OpenJUMP un citām programmām. WMS var pievienot arī karšu publicēšanas pārlūkos kā atsevišķus slāņus. WMS ir tiešslēgums datu turētāja datu bāzei. Pieslēgtos servisus WMS lietotājs var pieslēgt un atslēgt pa slāņiem, kādus noteicis datu sagatavotājs. Tos nav iespējams modificēt, dzēst vai lejupielādēt.

WMS servisa pieteikšana – http://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dati pieejami jebkurai personai, noslēdzot līgumu ar LĢIA.
Termiņš:
Pieprasījums tiek apstrādāts nedēļas laikā. WMS serviss tiek pieslēgts pēc līguma parakstīšanas un rēķina apmaksas.

Paziņojums

Par plānveida pārtrauktiem tiek ziņots personiski

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
WMS pakalpojuma pieprasīšana
Lai noslēgtu līgumu par WMS servisa izmantošanu un saņemtu piekļuvi, ir jāaizpilda e-pieteikuma forma: http://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/. Pieteikumā jānorāda visi līguma sagatavošanai nepieciešamie pieprasītāja dati un pieprasāmais WMS serviss.
Izmantojot jūsu pieteikumā norādīto informāciju LĢIA sagatavos licences līgumu un informēs par tālākām darbībām. Nepieciešamības gadījumā LĢIA sazināsies ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu, lai precizētu informāciju līguma sagatavošanai.
LĢIA piedāvā sagatavot licences līgumu atbilstoši  datu izmantošanas noteikumiem, saskaņa ar 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”.

Ir pieejami licences līgumu varianti:
• gala lietotājs – atļauts ģeotelpisko datu kopu izmantot tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām to izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
• pakalpojumu sniedzējs – atļauts ģeotelpisko datu kopu izmantot savām vajadzībām un iekļaut to datu izmantotāja sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām ģeotelpisko datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā WMS servisa pieteikšanas forma