Dabas datu pārvaldības sistēmas izmantošana
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Ar e-pakalpojumu "Dabas datu pārvaldības sistēma" Dabas aizsardzības pārvalde piedāvā informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru, atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksu, kā arī valsts reģistra kartogrāfiskie datus, bioloģiskās daudzveidības monitoringa u.c. datus.
Dati pārlūkojami kartes formā, pieslēdzot vajadzīgo informācijas līmeni un atlasot ierakstus pēc interesējošiem parametriem. Ērtākai lietošanai ir pieejama lietotāja rokasgrāmata.
E-pakalpojums pieejams divos līmeņos – kā publiskam (VIESA statusā) un kā autorizētam (REĢISTRĒTA LIETOTĀJA statusā) lietotājam. Tie savstarpēji atšķiras ar pieejamo datu detalizācijas pakāpi un datu apstrādes iespējām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA