Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai pasargātu  ūdens ņemšanas vietu no antropogēna piesārņojuma riska un minimalizētu iespēju patēŗētājam saņemt nedrošu dzeramo ūdeni, tiek noteiktas aizsargjoslas ap ūdens  ņemšanas vietām. Aizsargjoslas nosaka esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem saimniecības objektiem, izņemot noteiktos gadījumus -  ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.
Ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai to pilnvarotais pārstāvis
iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu.
Par pakalpojuma saņemšanu maksājama valsts nodeva normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Maksājuma veikšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Maksājuma veikšana
Normatīvie akti:
Epidemioloģiskās drošības likums
”Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem
”Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām”
Apmaksa:
Latvija.lv, Maksājumu karte (latvija.lv), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Maksājumu mērķis papildināms ar objekta adresi
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodevas