Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai pasargātu  ūdens ņemšanas vietu no antropogēna piesārņojuma riska un minimalizētu iespēju patēŗētājam saņemt nedrošu dzeramo ūdeni, tiek noteiktas aizsargjoslas ap ūdens  ņemšanas vietām. Aizsargjoslas nosaka esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem saimniecības objektiem, izņemot noteiktos gadījumus -  ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.
Ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai to pilnvarotais pārstāvis
iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu.
Par pakalpojuma saņemšanu maksājama valsts nodeva normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Veselības inspekcija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.03.