Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD)  izgatavo jaunus, atsevišķus zemes robežu plānus katrai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, ja esošajā zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības.
Informācija tiek izgatavota, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma) datus un VZD arhīva dokumentus, ja:
- aktuālo zemes robežu plānu sagatavojis VZD vai valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts";
- zemes vienību robežu plāni ir apvienoti vienā (caurauklotā) dokumentā, neizvērtējot plāna sagatavotāju, plānā norādīto lietošanas veidu vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem.

VZD nesagatavos zemes robežu plānu, ja:
- plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbildīs Kadastra informācijas sistēmas datiem un plānu sagatavojis VZD vai valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts";
- Kadastra informācijas sistēmā būs ierakstīta atzīme un/vai attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā ""Procesa apraksts"" laukā ""1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 2006.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 2012.05.03.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.31.