Izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai izsniedz personai, kura ieguvusi to darījuma vai mantojuma rezultātā.
Saņemot apstiprinātu izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, persona tiekt atzīta par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku un var rīkoties ar to kā ar patstāvīgu nekustamo īpašumu.
Pakalpojuma rezultātā Kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par kadastra subjektu pēc darījuma veikšanas ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanai vai mantojuma saņemšanai. Personai izsniedz īpašumu tiesību apliecinošu dokumentu - izziņu par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Ja dzīvojamās mājas privatizācija ir uzsākta, bet persona  nav noslēgusi pirkuma līgumu paziņojumā par pirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā, pēc 2013.gada 15.marta jebkādi darījumi ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ir aizliegti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
- persona, kas dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu ir ieguvusi darījuma vai mantojuma rezultātā;
- iepriekšminēto personu pilnvarotās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments/Datne 13,45 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9,25 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"