Tehnisko noteikumu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsniedz tehniskos noteikumus, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tehniskos noteikumus izsniedz, balstoties uz pašvaldības (vai cita ierosinātāja) izsniegtu būvatļauju vai, ja saņemts pieprasījums pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas.

Iesniegumā tiek norādīts paredzamās darbības apraksts ar būvobjektu, saistītā zemes īpašuma nosaukums/adrese, kadastra Nr., kadastra apzīmējums, pielikumā pievienojot:
1) pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniegtas būvatļaujas kopiju, ja tāda ir izsniegta;
2) zemes robežu plāna un Zemesgrāmatas apliecības kopiju;
3) pilnvarotajām personām – pilnvarojuma kopiju.

Jauna ceļu pievienojuma izbūvei pie valsts autoceļa papildus jāpievieno:
1) pašvaldības apstiprināta lokālplānojuma vai detālplānojuma kopiju, par kuru tā izstrādes laikā saņemts pozitīvs atzinums no VAS "Latvijas Valsts ceļi" un kurā uzrādīts no jauna izveidojamais pieslēgums;
2) ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavotu no jauna izveidojamā pieslēguma izvērtējumu un tehnisko pamatojumu, atbilstoši 07.07.2008. MK noteikumu Nr.505 13. un 15.punktā izvirzītajām prasībām.

Iesniegums jauna ceļu pievienojuma izbūvei pie valsts autoceļa, jānoformē atbilstoši 07.07.2008. MK noteikumu Nr.505 2.pielikumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA