Izziņa no Iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra par fiziskām personām (ziņas par dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem un citas Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu). Par izziņas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra jāveic valsts nodevas maksa, ja uz ziņu pieprasītāju nav attiecināms atbrīvojums vai atvieglojums no valsts nodevas samaksas.
Personai ir iespēja PMLP pieprasīt un saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu (var būt nepieciešams uzrādīt attiecīgo ziņu apliecinošu dokumentu), kā arī par citu personu uz motivēti pamatota pieprasījuma pamata, kuram pievienots pamatojumu vai savstarpējo saistību apliecinošs dokuments (oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija), kā arī norādīts tiesisks ziņu izmantošanas mērķis.
Izziņu par personas, viņa nepilngadīgā bērna vai aizbildnībā, aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi, jeb mirušas personas pēdējo deklarētās dzīvesvietas adresi, izsniedz  arī pašvaldības dzīvesvietas reģistrēšanas iestāde, kuras administratīvajā teritorijā ir personas, par kuru ziņas tiek pieprasītas, deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese.
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona bez maksas var saņemt ziņas par nekustamajā īpašumā deklarēto vai reģistrēto personu skaitu vai personām (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas deklarēšanas vai reģistrēšanas datums) uz izziņas izsniegšanas brīdi. Izziņu var pieprasīt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks nav reģistrēts zemesgrāmatā, būs jāuzrāda īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, piemēram, Valsts zemes dienesta izziņa vai mantojuma apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kurai ir tiesisks pamats saņemt informāciju no Iedzīvotāju reģistra.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Izziņas izsniegšanas termiņi noteikti MK 29.08.2017. noteikumos Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" un Informācijas atklātības likumā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE Statistiska no Iedzīvotāju reģistra
LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE Vēstules pārsūtīšana meklējamai personai
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Aktuālais un iepriekšējais personas kods
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Ziņas par personas rīcībspēju"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums ”Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē”