Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Persona var pieprasīt atkārtoto miršanas apliecību vai izziņu par miršanas fakta reģistrāciju un saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto miršanas apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, ja tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta dzimtsarakstu nodaļā Latvijas PSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, t.i., līdz 1993. gada 1. septembrim un šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās miršanas apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva 7.00 euro, uzrādot attiecīgu dokumentu no šīs valsts nodevas atbrīvo personas: 1) ar I vai II invaliditātes grupu; 2) atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3) atzīta par trūcīgu; 4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Samaksa Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā par izziņu, kas apliecina personas miršanas reģistrāciju ir no 3.00 euro līdz 7.00 euro. Izziņu var saņemt arī elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieprasītāja norādītajā elektroniskajā pasta adresē. Samaksa par izziņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu ir 5.00 euro. Izziņu par miršanas reģistrāciju var saņemt steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā. Samaksai par paātrināto pakalpojuma sniegšanu piemēro koeficientu 3. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas. Iesniedzot iesniegumu klātienē Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, apmaksu  par pakalpojumu var veikt ar bankas norēķinu karti. Tieslietu...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Mirušās personas radinieki, norādot dokumenta izmantošanas mērķi, vai cita persona, pierādot savu tiesisko ieinteresētību un norādot  dokumenta izmantošanas mērķi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc priekšapmaksas veikšanas par pakalpojumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Sagatavotie dokumenti Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā tiek glabāti vienu gadu.
Brīdinājums
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā samaksu par pakalpojumu var veikt tikai ar bankas norēķinu karti.
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 2013.09.27.)
Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 770; 2018.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Tieslietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.20.