Laulības reģistrācija (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz kopīgu noteikta parauga iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.   Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulību noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, iestādē vai pēc personu lūguma citā piemērotā vietā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, ja personas, kuras vēlas stāties laulībā, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus un par to vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu. Pēc personu vēlēšanās iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas; Pilngadīga persona ar nepilngadīgu personu.
Termiņš:
Ne agrāk kā pēc mēneša no iesnieguma iesniegšanas dienas. Personām ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulības iesniegums.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Noteikta parauga personīgi kopīgi parakstīts iesniegums;
2. Iesniedzot iesniegumu katra laulājamā derīgs personu apliecinošs dokuments (uzrādīt) ; laulības lieciniekiem - personu apliecinošs dokuments -uzrādīt laulības reģistrācijas dienā;
3. Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības izbeigšanos - bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību, likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu;
4. Ja viena no personām, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga - vecāku, aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja,
5. Ārzemniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā. (www.likumi.lv);

Klātiene - personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu;
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14,00 euro (Saskaņā ar 24.09.2013. MK noteikumiem Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”).
Saskaņā ar Jelgavas novada domes 26.10.2016. lēmumu (protokols Nr.16 15.§) maksa par laulības svinīgu reģistrāciju EUR 48,40; laulības svinīgu reģistrāciju tikai liecinieku klātbūtnē EUR 24,20; laulības svinīgu reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 102,85; izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi sagatavošanu EUR 6,05 http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/dzimtsaraksti/maksa-un-nodevas/
Maksāt var klātienē ar skaidru naudu, vai ar bankas pārskaitījumu. Norēķinu konts AS SWEDBANK, Konta Nr. LV07HABA0551025900443, Kods HABALV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki