Laulības reģistrācija (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz kopīgu noteikta parauga iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.   Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulību noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, iestādē vai pēc personu lūguma citā piemērotā vietā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, ja personas, kuras vēlas stāties laulībā, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus un par to vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu. Pēc personu vēlēšanās iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas; Pilngadīga persona ar nepilngadīgu personu.
Termiņš:
Ne agrāk kā pēc mēneša no iesnieguma iesniegšanas dienas. Personām ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad iesniegts laulības iesniegums.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pārsūdzības iespējas - tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Reģistrējot laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, laulības apliecība tiek izsniegta dzimtsarakstu nodaļā, ne ātrāk kā nākamajā darbadienā.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 1993.09.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 2013.09.27.)
Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā
(Jelgavas novada dome; noteikumi; 18; 2010.07.22.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.26.