Viesģimenes statusa piešķiršana (Liepājas pilsētas Bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Bērnu aprūpes iestādē ievietoto bērnu interesēs ir uzturēties viesģimenēs, kas sniedz bērnam nepieciešamo atbalstu un spēj atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt. Bērni viesģimenē iepazīst ģimenisku vidi, sajūt ģimenisku siltumu un rūpes, iegūst priekšstatu par mātes un tēva lomu ģimenē.

Viesģimene ir laulātie (persona), kas:
- uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu;
- kontaktējas ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotu bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, līdz gadam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Viesģimenes statusa piešķiršanai laulātie (persona) Bāriņtiesai iesniedz iesniegumu, kurš  rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru, ar motivētu lūgumu piešķirt viesģimenes statusu. Iesniegumu var iesniegt gan klātienē, gan pa pastu, gan pa e-pastu, ja dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi). Pēdējos divos gadījumos pēc iesnieguma saņemšanas Bāriņtiesas darbinieki sazināsies ar iesniedzēju un aicinās ierasties uz pārrunām, kurās izvērtēs piemērotību viesģimenes statusa piešķiršanai.

1. Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai:
- izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par viesģimeni,
- izvērtē savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu,
- pārbauda un izvērtē laulāto (personas) sadzīves un materiālos apstākļus,
- pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli,
- nosūta laulātos (personu) pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai,
- pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu).
2. Bāriņtiesa, izvērtējot iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam, pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem (personai) vai atteikumu piešķirt viesģimenes statusu laulātajiem (personai).
3. Bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus, kā arī izmaksā viesģimenei piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē. Noslēgtās vienošanās apliecinātu kopiju bērnu aprūpes iestāde nosūta viesģimenes dzīvesvietas Bāriņtiesai.
4. Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā izvērtē viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam un pārliecinās, vai viesģimene arī turpmāk var veikt viesģimenes pienākumus.
5. Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja viesģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja Bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm.

Lai laulātie (persona), kas veikusi viesģimenes pienākumus, varētu šo bērnu adoptēt, ir nepieciešams par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmušās Bāriņtiesas atzinums.

Konsultācijas var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 63401991, 20216164, 63422496 vai apmeklējot Bāriņtiesas atbildīgos darbiniekus viesģimenes jautājumos apmeklētāju pieņemšanas laikā (25. kab.):
- O.: 9:00 – 12:00
- T.: 14:00 – 18:00
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 22496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Bāriņtiesas sēdē izsniedz (klātienē pret parakstu vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē) laulātajiem (personai) rakstiski motivētu lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt viesģimenes statusu.
Pēc Bāriņtiesas pozitīva lēmuma bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 22496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: