Viesģimenes statusa piešķiršana (Liepājas pilsētas Bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Bērnu aprūpes iestādē ievietoto bērnu interesēs ir uzturēties viesģimenēs, kas sniedz bērnam nepieciešamo atbalstu un spēj atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt. Bērni viesģimenē iepazīst ģimenisku vidi, sajūt ģimenisku siltumu un rūpes, iegūst priekšstatu par mātes un tēva lomu ģimenē.

Viesģimene ir laulātie (persona), kas:
- uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu;
- kontaktējas ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotu bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, līdz gadam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmums stājas spēkā nekavējoties. To var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
Atgādinājums
Bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt viesģimenes statusu; viesģimenes statusa atņemšanu vai viesģimenes statusa izbeigšanu. Ja tiek konstatēts, ka viesģimene bērnu pienācīgi neaprūpē, Bāriņtiesa nodrošina bērna atgriešanos bērnu aprūpes iestādes aprūpē.
Brīdinājums
Ierobežojumus personām, kuras nevar pretendēt uz viesģimenes statusa piešķiršanu, skatīt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.3 pantā.
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 2007.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.08.21.