Mantisko interešu aizsardzība (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju mantiskās intereses lemj par:
1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/personas ar ierobežotu rīcībspēju vārdā viņam piekritušo mantojumu.
2. Par bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/personas ar ierobežotu rīcībspēju, mantas (ja tās vērtība nepārsniedz EUR 14000 / LVL 10000) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
4. Īpašuma iegūšanu bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju.
5. Bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz EUR 14000 / LVL 10000 ) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
6. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
7. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
8. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa noteiktajā kārtībā, uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas,bet ilgstošas nepieciešamības gadījumā līdz gadam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
IESNIEGUMS
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1