Bērna aizgādības tiesības
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna pārtraukto aizgādību tiesību atjaunošana vecākiem.
Termiņš:
Viena mēneša laikā, bet objektīvu iemeslu dēļ, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ventspils pilsētas bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.
Atgādinājums
Brīdinājums
Bāriņtiesas lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai nav pārsūdzams.
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 0; 2007.01.01.)
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 0; 1998.07.22.)
Civillikums
(Saeima; likumi; 0; 1992.09.01.)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 2007.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.06.05.