Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (Daugavpils pilsētas dome).
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas dome
Īss apraksts:
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc deklarētās dzīvesvietas vai papildus norādītās pasta adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Daugavpils pilsētas dome. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Daugavpils pilsētas domi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīsanas departamenta vadītājai viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Ar nekustamā īpašuma nodokli apliekami sekojoši nekustamā īpašuma nodokļa objekti - zeme, ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves, izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta 2.daļā minēto nekustamo īpašumu.
Brīdinājums
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta 5.daļa nosaka, ka par pašvaldības neinformēšanu saskaņā ar šā likuma 7.panta 2.daļu no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas.
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 1995.04.01.)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 1998.01.01.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 495; 2006.06.28.)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 25; 2008.07.02.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas dome
Kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.02.