Apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Personai ir iespēja iegūt dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Īpašumā esošo objektu var pārdot, dāvināt, mainīt, izīrēt, ieķīlāt pēc saviem ieskatiem.

Dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa un tās īpašnieks tiek reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā pēc juridiskām sekām pielīdzināma reģistrācijai zemesgrāmatā.

Valsts zemes dienests (turpmāk - VZD) pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo dokumentu „Apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai”.

Apliecību par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai var pasūtīt, ja:
–  pieņemts privatizācijas komisijas lēmums par dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
–  ir veikta samaksa par dzīvokļa vai neapdzīvojamo telpu  vai mākslinieka darbnīcu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
1.dzīvokļu īrnieki, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nomnieki;  
2.iepriekšminēto personu pilnvarotās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas amatpersonas izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu VZD ģenerāldirektoram, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Veicot pasūtījumu vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD  Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk - VZD KAC), jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Brīdinājums
Slēgt darījumus ar dzīvokļiem, kas nodoti īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai nevar, ja ir uzsākta dzīvojamās mājas privatizācija un no privatizācijas komisijas saņemts paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 2006.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.31.