Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauju izsniedz likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikuma darbībām uz iesnieguma pamata
Saņēmēji:
Jebkura persona
Operators — privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgās profesionālās darbības tehnisko izpildījumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
45
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāveic autentifikācija, jāaizpilda iesniegums.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 45 darba dienas.
Gadījumos, kad tiek pieprasīta papildinformācija atļaujas izsniegšanas termiņš pagarinās
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus