Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Persona var pieprasīt atkārtoto laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un to saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta dzimtsarakstu nodaļā līdz 01.09.1993. un šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Tiesības pieprasīt laulības apliecību un izziņu par laulības reģistrāciju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotajai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju ar atzīmi par laulības šķiršanas faktu. Ja laulības šķiršanas fakts reģistrēts Latvijas dzimtsarakstu nodaļā līdz 01.09.1993.,var saņemt izziņu no laulības šķiršanas reģistra. Pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva 7.00 euro, uzrādot attiecīgu dokumentu no šīs valsts nodevas atbrīvo personas: 1)ar I vai II invaliditātes grupu; 2)atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3)atzīta par trūcīgu; 4)bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5)daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. Tieslietu ministrijā maksa par dokumentu ir no 3.00 līdz 7.00euro. Dokumentu var saņemt steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā (piemēro koeficientu 3). Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā apmaksu par pakalpojumu var veikt tikai ar bankas norēķinu karti. Tieslietu ministrijā no samaksas par...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Pieprasot izziņu par citu personu, jāpierāda sava tiesiskā ieinteresētība un/vai radniecība, jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, dokuments tiek sagatavots pēc priekšapmaksas veikšanas par pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums " Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana" vai "Iesniegums iestādei", vai personiski  jāiesniedz iesniegums klātienē, vai nosūtot e-pastā uz iestādes oficiālo e-pasta adresi iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, vai to iestādei nosūtot ar pasta starpniecību. Aizpildot iesniegumu jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas ir radinieks, iesniegumā jānorāda savstarpējā radniecība, jāpievieno savstarpējo radniecību apliecinošie dokumenti. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, iesniegumā jānorāda tiesiskās ieinteresētības pamats un jāuzrāda dokumenti, kas to apliecina. Pilnvarai u.c.dokumentiem, kas izdoti citā Eiropas Savienības valstī, jābūt notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības, jābūt apliecinātiem ar Apostille un notariāli tulkotiem latviešu valodā. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830687
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija: Arhīva nodaļa-67830675, 67830677, 67830689, 67830679
Dzimtsarakstu nodaļa-67830681, 67830690
Darba laiki
Cits Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atkārtoto laulības apliecību vai izziņu var saņemt personiski vai personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai arī izziņu saņemt savā e-pastā kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Nepieciešamie dokumenti: 1)Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments; 2)ja pieprasa par radinieku, radniecību apliecinošie dokumenti; 3)ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti; 4) pilnvarotajai personai papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara latviešu valodā vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas Eiropas Savienības valstī jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Ja dokuments sastādīts valstī ārpus Eiropas Savienības, dokumentam jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...