Bērna mantisko interešu aizstāvība
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna mantisko interešu aizstāvība (Brocēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu.
• Bērna mantas pārdošana.
• Bērna mantojuma sadalīšana.
• Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām.
• Īpašuma iegūšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Bērna vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Atkarībā no izskatāmā jautājuma:
1.      Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums.
2.      Bērna dzimšanas apliecība – kopija.
3.      Miršanas apliecība – kopija.
4.      Mantojuma saraksts - kopija.
5.      Mantojuma apliecība - kopija.
6.      Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments - kopija.
7.      Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu - kopija.
8.      Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu - kopija.
9.      Darījuma līguma projekts.
10. Nekustamā īpašuma novērtējums - kopija.
Kredītiestādes izziņa - kopija u.c.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada bāriņtiesa
Adrese: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807299; 29423289
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
2. solis / 2.solis
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju mantiskās intereses, lemj par:
1. atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/ personas ar ierobežotu rīcībspēju vārdā viņam piekritušo mantojumu;
2. bērnam/ personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
3. mantojuma sadalīšanu, bērna/ personas ar ierobežotu rīcībspēju mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšana
4. bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
5. īpašuma iegūšanu bērnam/ personai ar ierobežotu rīcībspēju;
6. ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
7. mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada bāriņtiesa
Adrese: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807299; 29423289
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki