Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai LR nepilsonis; ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir kurš ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Lēmumu par ziņu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu attiecīgā pašvaldības iestāde pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums Beverīnas novada pašvaldībai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1