Iesniegumu pieņemšana par bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek sniegta atbilde par iesniegumā vai sūdzībā minētajiem faktiem:
- bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām;
- bērna un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu aizsardzība;
- domstarpību izšķiršana starp: bērniem-vecākiem, bērniem-audžuģimeni, bērniem-aizbildņiem;
- lemts par audžuģimenes, aizbildņu, aizgādņu, viesģimenes piemērotību.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 0; 2007.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.