Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām ar funkcionāliem traucējumiem, pēc individuāla sociālā rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plāna. Pakalpojums ietver personas diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai ārstniecības institūcijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5. panta, 3. punkts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Skrundas novada p/a "Sociālais dienests", pakalpojumu pārvaldēs, Skrundas novada VPVKAC, pa pastu vai elektroniski.

Nepieciešamie dokumenti:
• Personu apliecinošs dokuments;
• Iesniegums Sociālajam dienestam.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts
Personas:
• Kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu pēc ģimenes ārsta vai citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna;
• Kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centra noteikto pakalpojumu apjomu;
• Atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
• Personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:
• Kurām nav likumīgu apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, pensionārs, trūcīga persona;
• Ja apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
• Kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai vai asistenta nodrošināšanai;
• Kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus, mantas atvasinājuma līgumus, t.sk. pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību apmierināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;
• Kurām nav materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrācē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a Sociālais dienests
VPVKAC Skrundas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63331555
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Skrundas novada p/a Sociālais dienests
Adrese: Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" vai pakalpojumu pārvaldēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrācē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a Sociālais dienests