Asistenta pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama palīdzība, ārpus mājas aktivitāšu veikšanā – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. Asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Priekules novadā  deklarētas personas ar invaliditāti, kurām VDEĀVK izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un personas no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām VDEĀVK izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks) vai pieaugušais ar I vai II invaliditātes grupu (vai tā pilnvarota persona) Priekules novada sociālajā dienesta iesniedz šādus dokumentus:
1) iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību, kurā norāda bērna personas datus, likumiskā pārstāvja personas datus, nepieciešamā asistenta pakalpojuma apjomu, norāda stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms), asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu;
2) Izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes:
darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
a) mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
b) dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;
c) institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams;
3) pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti - VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
4) bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā atbalsta centrs
Adrese: Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63452008
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Lēmuma pieņemšana
1. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu.
2. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā) un asistenta pakalpojuma ilgumu, vai motivētu atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.
3. Sociālais darbinieks informē pakalpojuma pieprasītāju par pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā atbalsta centrs
Adrese: Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63452008
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu Priekules novada sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistentu.
2. Pakalpojuma sniegšanu nodrošina asistents atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.
3. Asistents reizi mēnesī iesniedz sociālajā dienestā pakalpojuma uzskaites lapu par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā atbalsta centrs
Adrese: Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63452008
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki