Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrācija (Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
ES pilsonis, EEZ pilsonis un Šveices pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijā.
Termiņš:
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. personu apliecinošs dokuments;
3. personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu;
4. ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja;
5. ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

• Valsts nodeva par laulības reģistrāciju –14.00 EUR

• Saskaņā ar Auces novada domes 30.10.2013.lēmumuNr.325 (prot.Nr.11., 36.§) maksa par laulības noslēgšanas ceremoniju – laulību reģistrācija Auces novada pašvaldībā tikai liecinieku klātbūtnē 12,80 EUR (+PVN); svinīga ceremonija novada pašvaldības zālē 35,55 EUR (+PVN); svinīga ceremonija, kuru rīko ārpus nodaļas noteiktā laulību grafika vai ārpus nodaļas citā piemērotā telpā 71,10 EUR (+PVN).
No valsts nodevas samaksas atbrīvo vai to neiekasē saskaņā ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Par laulību reģistrācijas laiku personas vienojas ar nodaļas amatpersonu.
Laulību ceremonija var notikt arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu, un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.
Laulību noslēdz svinīgos apstākļos noteiktajā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus