Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai (Salas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Salas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Fiziskā vai juridiskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot noteiktas preces.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu:
1. Tirdzniecības dalībnieks iesniedz:
iesniegumu, norādot tirdzniecības dalībnieku, faktisko adresi, kontaktinformāciju, tirdzniecības vietu, tirdzniecības datumu un laiku no/līdz, tirdzniecības preču grupas;
saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot publisko personu, vai fiziskas personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumus, ka tā neveic saimniecisko darbību;
dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju;
licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.
2. Tirdzniecības organizators iesniedz:
iesniegumu, norādot tirdzniecības dalībnieku, faktisko adresi, kontaktinformāciju, tirdzniecības vietu, tirdzniecības datumu un laiku no/līdz, tirdzniecības preču grupas;
dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē;
licences (speciālas atļaujas) kopiju, ja uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciāla atļauja);
zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju.
Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators var iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Salas novada pašvaldības darba laiks
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Salas novada pašvaldības pasta adrese
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas klātienē Salas novada pašvaldības Kasē Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads vai veicot pārskaitījumu pēc izrakstītā rēķina.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons +371 65237700
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Salas novada pašvaldības darba laiks
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Salas novada pašvaldības pasta adrese
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki