Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD), pamatojoties uz ierosinātāja pieprasījumu par nekustamā īpašuma noteikšanu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē zemes vai zemes un būvju  īpašumu, ēku (būvju) īpašumu vai dzīvokļa īpašumu.

Reģistrējot nekustamo īpašumu, tam tiek piešķirts kadastra numurs, ierakstīti kadastra subjekta dati un tam piederoša īpašuma domājamā daļa, tā sastāvā tiek iekļauti Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie objekti (zemes vienība, būve vai telpu grupa), ierakstītas ziņas no iesniegtajiem dokumentiem un aprēķināta kadastrālā vērtība un novērtējums kadastrā.

Par nekustama īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā VZD sagatavo apliecinājumu, ja tāds ir pieprasīts.

Nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē:
1. atdalot no Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma vienu vai vairākus nekustamā īpašuma objektus. No zemes īpašuma, kura sastāvā ir divas vai vairākas zemes vienību, atdala zemes vienību, ja tai ir izgatavots atsevišķs zemes robežu plāns;
2. veidojot nekustamo īpašumu no nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā.
Nekustamā īpašuma sastāvā var iekļaut:
- vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves;
- vienā zemes vienībā esošās būves kā patstāvīgu nekustamo īpašumu.

Dzīvokļa īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja:
1. dzīvokļa īpašums iegūts privatizācijas procesā;
2. sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvojamo māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos.
3. rekonstruējot vai renovējot koplietošanas telpas, tās pārveido par dzīvokļa īpašumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam;
4. rekonstrukcijā tiek mainīts dzīvojamās mājas apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, kuru izveido kā dzīvokļa īpašumu.
Dzīvokļa īpašuma sastāvā var iekļaut vienā dzīvojamā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Informācija par personām, kuras ir tiesīgas pieprasīt pakalpojumu ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana"
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā ierosinātājs iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

Ierosināt īpašuma reģistrāciju var:
1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
2. valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
3. vietējā pašvaldība — attiecībā uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu, — attiecībā uz ēku (būvju)  vai  dzīvokļa īpašumu reģistrāciju;
5. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
6. valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, — attiecībā uz atdalīto (atsavināmo) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
7. kopīpašuma gadījumā jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav, — tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem — attiecībā uz ēku (būvju) īpašuma reģistrāciju, ja īpašums tiek veidots likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantā noteiktajos gadījumos.
8. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...