Personas reģistrācija - iestāšanās dzīvokļu rindā (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums ir pieejams Baltinavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kurām īpašumā nav dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas un kuras vēlas īrēt pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Jāiesniedz iesniegums ar norādi, kādu palīdzības veidu tā vēlas saņemt, tam klāt pievienojot palīdzības saņemšanas tiesisko pamatu apstiprinošus dokumentus:
1. dzīves vietas deklarēšanas izziņu;
2. Baltinavas  novada pašvaldības sociālā darbinieka izsniegtu izziņu par personas atzīšanu par trūcīgu;
3. personām, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas - tiesas sprieduma kopiju, uzrādot oriģinālu;
4. invalīdiem – valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
5. pensionāriem – pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
6. bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem – dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, lēmumu par  vecāku varas pārtraukšanu, atņemšanu un bērna bāreņa ievietošanu valsts audzināšanas iestādē un dokumentu, kas apliecina bērna aprūpes un audzināšanas iestādes beigšanu vai uzturēšanās beigšanu audžu ģimenē;
7. repatriantiem - repatrianta izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
8. personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – ieslodzījuma vietas izziņas par  personas atbrīvošanu kopija, uzrādot oriģinālu;
9. personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rajona nodaļas vai būvvaldes akts par ēkas (telpas) bojā eju vai tās daļēju sagrūšanu;
10. rakstisku apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;
11. citi dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Atbilde uz iesniegumu tiek izsniegta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki