Muitas procedūra - laišana brīvā apgrozībā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Laišana brīvā apgrozībā ir muitas procedūra, kas ārpussavienības precēm ļauj iegūt Savienības preču statusu. Laišana brīvā apgrozībā ietver ievedmuitas nodokļa un citu maksājumu (piemēram, antidempinga maksājums) iekasēšanu; citu par preču importu maksājamo nodokļu iekasēšanu (pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis); tirdzniecības politikas pasākumu, kā arī aizliegumu un ierobežojumu piemērošanu (piemēram, atļaujas un licences); citu formalitāšu pabeigšanu (piemēram, veterinārā, fitosanitārā, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un citas kontroles un formalitātes).
Preču izlaišanas brīdī muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā tiek pabeigta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Visas preces, kurām paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, izņemot brīvās zonas procedūru, iekļauj konkrētai procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā. (Savienības Muitas kodeksa 158.panta 1.punkts)
Muitas deklarāciju muitā elektroniski iesniedz deklarētājs vai tā pārstāvis.
Elektroniska muitas deklarācija tiek iesniegta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē. Deklarētāja rīcībā jābūt visiem pavaddokumentiem, lai varētu piemērot konkrēto muitas procedūru. Minētos pavaddokumentus iesniedz kopā ar muitas deklarāciju. (Savienības Muitas kodeksa 163.pants). Persona, kura muitas deklarācijas iesniedz elektroniski, glabā ar attiecīgajām deklarācijām saistītos dokumentus vismaz 3 gadus (ja citos normatīvajos aktos attiecībā uz konkrētajiem grāmatvedības organizācijas dokumentiem nav noteikts citādi), ka arī pēc VID amatpersonas pieprasījuma iesniedz ar muitas deklarācijām saistītos dokumentus.
Papildu dokumenti, kas attiecas uz konkrētu preču muitošanu, norādīti TARIC datu bāzē (piemēram, atļaujas, licences, sertifikāti u.c.) pie attiecīgā preču koda un tā apraksta.
Detalizēta informācija par muitas deklarāciju, t.sk. importa deklarāciju veidiem atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā – www.vid.gov.lv, sadaļā “Muita”.

Pārejas periodā, kamēr vēl nav ieviestas vai jauninātas Savienības Muitas kodeksā paredzētās muitas sistēmas, jāņem vērā arī pārejas perioda Komisijas Deleģētā 2015.gada 17.decembra regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (turpmāk – TAD).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma