Bērna adopcijas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
No 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz bērna adopcijas pabalstu . Tiesības saņemt pabalstu ir adoptētājiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā, kuriem piešķirts personas kods un kuru adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods.
Pabalstu piešķir par katru adoptēto bērnu vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē) un kura adoptētie bērni uz 2019.gada 1.jūliju nav sasnieguši 18 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.
Ja tiesas spriedums stājies spēkā līdz 2019.gada 1.jūlijam – pabalstu piešķir no 2019.gada 1.jūlija. Ja tiesas spriedums stājies spēkā 2019.gada 1.jūlijā vai vēlāk, pabalstu piešķir no dienas, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.
Pabalsta apmērs mēnesī ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/berna-adopcijas-pabalsts/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA amatpersonas izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Pabalstu nepiešķir, ja adoptē otra laulātā bērnu. Šo pabalstu nepiešķir tiem adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai pakalpojums jāpieprasa klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokuments (pase vai ID karte) un pilnvaru.
Normatīvie akti
Valsts sociālo pabalstu likums
(Saeima; likumi; 2003.01.01.)
Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam
(Ministru kabinets; noteikumi; 37; 2013.01.18.)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu
(Ministru kabinets; noteikumi; 177; 2019.07.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.31.