Sociālā aprūpe dzīvesvietā (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kurām ir grūtības sevi aprūpēt. Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt saglabāt vai atjaunot klienta dzīves kvalitāti, uzlabojot dzīves apstākļus klienta mājās, sniegta atbalstu personas pašaprūpes nodrošināšanai.

Tiesības saņemt aprūpi mājās un aprūpi institūcijā ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi, kura dzīvo dzīvo viena un tai nav apgādnieku, vai atsevišķi vai kopā dzīvojošie apgādnieki vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai dzīvesvietas attāluma dēļ pilnībā  vai daļēji nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi  un kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešama aprūpe mājās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ogres novada dome, Administratīvā tiesa.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.06.25.