Pabalsts audžuģimenei apģērba vai mīkstā inventāra iegādei vai minēto lietu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsta piešķiršana apģērba, apavu un mīkstā inventāra iegādei ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vai minēto lietu izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimenes statusu ieguvusī persona vai personas, ar kuru sociālais dienests noslēdzis. līgumu par bērna (bērnu) ievietošanu audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē.
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta bērna apģērba, apavu un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Audžuģimenei, kura pieprasa pabalstu, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā jāuzrāda:
Krustpils novada bāriņtiesas lēmuma noraksts par bērna (u) ievietošanu audžuģimenē.
Jāaizpilda iesniegums - fiziskās personas iesniegums par pabalsta apģērba, apavu un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 28675408
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Tiek izskatīts iesniegtais iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta bērna apģērba, apavu un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Ar pozitīvu lēmumu var iepazīties sociālajā dienestā. Negatīva lēmuma paziņošana klientam notiek izmantojot pasta pakalpojumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts (lēmums) un stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 28675408
Darba laiki